Quảng Ninh: Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 37.600 tỷ đồng

Thứ Năm, 23/11/2017, 08:33 [GMT+7]
.
.

QTV – Từ đàu năm 2017 đến nay, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có nhiều cố gắng, đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch đầu năm, đặc biệt thu nội địa tăng 10% so với số thực hiện năm 2016, chiếm tỷ trọng trên 73,4% tổng thu ngân sách.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 37.600 tỷ đồng, tăng 18% dự toán đầu năm. Trong đó: Thu nội địa 27.600 tỷ đồng, tăng 4,5% dự toán, tăng 10% cùng kỳ năm 2016, chiếm tỷ trọng 73,4% tổng thu ngân sách nhà nước; thu xuất nhập khẩu 10.000 tỷ đồng, đạt 185,1% dự toán, bằng 78,4% cùng kỳ.

Công tác quản lý chi ngân sách được tăng cường theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung vốn đầu tư phát triển. Đến nay, đã bố trí 10.621 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 56,67% tổng chi ngân sách địa phương; tỷ lệ giải ngân đến 15-11, đạt 61% kế hoạch, dự kiến cả năm giải ngân đạt 100%.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh - Hải Hà
Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh - Hải Hà

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ rà soát lại tất cả các khoản thu trên địa bàn, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước. Điều chỉnh kịp thời đối với hộ có biến động về quy mô, ngành nghề kinh doanh để quản lý doanh thu sát với thực tế theo quy định. chống thất thoát, gian lận thuế, chống chuyển giá. Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi “chuyển giá”, trốn thuế. Triển khai thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương thu, chi ngân sách ở các sở, ngành, địa phương và đơn vị; chi trong giới hạn dự toán chi ngân sách. Cơ cấu lại chi ngân sách ở từng sở, ngành, địa phương và đơn vị theo hướng tiết kiệm, loại bỏ các khoản mục chi chưa cần thiết, nâng cao hiệu quả từng khoản mục chi; giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, bố trí hợp lý tăng chi cho đầu tư phát triển theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển và bảo đảm chi an sinh xã hội và chi quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 theo Luật Đầu tư công, trong đó tập trung vốn từ ngân sách nhà nước cho các dự án trọng điểm, các dự án hợp tác công – tư, vốn đối ứng ODA, kinh phí giải phóng mặt bằng, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản...

PV

.
.
.
.
.
.